Levering en algemene voorwaarden

HOE KAN IK EEN PRODUCT ONLINE AANKOPEN?

  1. Kies een artikel dat je wil aankopen.
  2. Voeg het toe aan het winkelmandje.
  3. Je krijgt een overzicht van je aangekochte goederen.
  4. Ga naar de online Kassa.
  5. Vul al je gegevens in.
  6. Vul een leveringsadres in.
  7. Ga dan naar de betalingsmodule en kies een betaalmiddel.
  8. Artikelen in solden worden nog geruild, nog terug genomen.

OPHALEN IN DE WINKEL

Je kan je aankopen ook online kopen en ze zelf komen ophalen bij Karakter Fashion.
Je volgt gewoon de procedure van het online shoppen, maar je vermeldt dat je je aankoop in de winkel wil komen afhalen.
Is het niet wat je in gedachte had, dan kan je ter plaatste iets anders kiezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES:

Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Karakter Fashion BV.
Afnemer: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die in verband met een eventueel nog te sluiten overeenkomst contact opneemt met leverancier of met leverancier een overeenkomst heeft gesloten.
Aanbieding: elk aanbod van de leverancier voor de verkoop en levering van producten op de website.
Bestelling: elke bestelling die door de afnemer wordt geplaatst voor de verkoop en levering van producten door de leverancier aan de afnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten tussen de leverancier en de afnemer met betrekking tot de verkoop en levering van producten.
Product (en): het product (en) verkocht en / of geleverd door de leverancier aan de afnemer.
Partijen: de leverancier en de afnemer gezamenlijk.

2. TOEPASSELIJKHEID:

De voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarin de leverancier optreedt als (potentiële) verkoper en / of leverancier van producten, inclusief alle aanbiedingen die de leverancier doet met betrekking tot producten en bestellingen en de aanvaarding daarvan door de leverancier, voor zover partijen zijn niet uitdrukkelijk schriftelijk afgeweken van de voorwaarden.
Indien en voor zover de overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of nietig is of de partijen zich om andere redenen niet op een dergelijke bepaling kunnen beroepen, heeft de leverancier het recht om deze te vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is, rekening houdend met het doel en de betekenis van de met de oorspronkelijke voorziening zoveel mogelijk rekening gehouden. In dat geval blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. AANBIEDING EN OPSTELLING VAN CONTRACTEN:

Alle aanbiedingen van de leverancier, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Ze binden de leverancier niet en dienen slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling, tenzij schriftelijk anders door de leverancier is aangegeven. Dit geldt ook voor alle catalogi, brochures, prijslijsten en dergelijke die door de leverancier worden uitgegeven.
Indien in een aanbieding een geldigheidsduur wordt vermeld, kan dit aanbod alleen binnen deze termijn worden aanvaard.
Eventuele specificaties van kleuren, gewichten, densiteit, hoeveelheden en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dienen slechts ter indicatie. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de afnemer het aanbod van de leverancier accepteert door een bestelling te plaatsen en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. De leverancier bevestigt de ontvangst van de bestelling en de totstandkoming van het contract onmiddellijk langs elektronische weg.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en / of toezeggingen van personeelsleden van leverancier binden leverancier slechts indien en voor zover deze schriftelijk door leverancier (of door daartoe bevoegde personen zijn bevestigd). om dit te doen).

4. PRIJZEN:

Alle door leverancier opgegeven of met leverancier overeengekomen prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, overige heffingen van overheidswege, kosten van verpakking, verzekering en dergelijke. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

5. BETALING:

Na afronding van de bestelling zal de koper een betaling overmaken op een door de leverancier opgegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro’s.
Als u met Visa of Mastercard betaalt, wordt het bedrag onmiddellijk van uw creditcard afgeschreven zodra u de betaling accepteert. De aanbieder heeft het recht om de geldigheid van de kaart te controleren, de beschikbare bestedingslimiet voor de afschrijving van de totaalbedragen te controleren en de adresgegevens van de koper op juistheid te controleren. De leverancier behoudt zich het recht voor om de aankoop te weigeren.

6. INSPECTIE:

De koper is verplicht bij aflevering van de producten te onderzoeken of de producten onbeschadigd zijn. Eventuele gebreken aan of beschadigingen aan producten en/of verpakkingen die bij aflevering worden of zouden kunnen worden geconstateerd, dienen door koper op de afleveringsbon en / of de transportdocumenten te worden vermeld en binnen 48 uur bij leverancier te worden gemeld. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.

7. REFLECTIETERIODE EN HERROEPINGSRECHT:

Aangezien de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, beschikt de koper over een bedenktijd van 14 (veertien) dagen, waarbinnen de koper de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product (en) heeft ontvangen.

8. VERPLICHTING VAN DE KOPER TIJDENS DE REFLECTIEPERIODE EN UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT:

Tijdens de bedenktijd dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen worden uitgepakt voor zover dit nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De koper mag het product alleen gebruiken en inspecteren zoals hij in een fysiek verkooppunt zou mogen doen. 

9. VERPLICHTING VAN DE LEVERANCIER BIJ HERROEPING:

De leverancier vergoedt de betaling die door de koper is gedaan voor het geretourneerde product en zal binnen een paar dagen een terugbetaling uitvoeren op de creditcard van de koper of de oorspronkelijke betaalmethode, afhankelijk van het beleid van de creditcardmaatschappij.
De leverancier is niet verplicht eventuele extra kosten te vergoeden.
De leverancier heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van de betaling terug te betalen die van de koper is ontvangen indien de producten niet in de originele verpakking zitten, zijn verwerkt of gebruikt (anders dan noodzakelijk om te bepalen).

10. RETOUREN:

De koper heeft het recht om het ontvangen product te retourneren van de leverancier binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de koper, of een door de koper aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder het product heeft ontvangen. De retour dient aangevraagd te worden via info@karakterfashion.com.

11. GARANTIE:

De leverancier garandeert alleen dat zijn producten voldoen aan de specificaties en het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld en vervaardigd door zijn oorspronkelijke leverancier.
De leverancier garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van ontwerpfouten, materiaal- en fabricagefouten. Indien de afnemer binnen de termijn als bedoeld, de leverancier en zijn oorspronkelijke leverancier de klacht gegrond achtten en de garantietermijn nog niet is verstreken, zal de leverancier op naar eigen goeddunken ervoor zorgen dat het defecte product (gratis) wordt verholpen; indien mogelijk wordt een vervangend product geleverd nadat het defecte product is geretourneerd; als er geen vervangend product beschikbaar is, wordt de aankoopprijs van dit ontvangen product volledig terugbetaald.
Indien de afnemer reparaties en / of wijzigingen aan de producten heeft aangebracht zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier, vervalt elke verplichting van de leverancier uit de garantie.